تصاویر/ مراسم ترحیم و بزرگداشت امیر سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق