تصاویری از سحنرانی شهید محمدابراهیم همت در چهارمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی منتشر شد.