تصاویر/ اهدای گل و ماسک همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی