اولین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از مدیران سابق دولتیمنبع:مهر