افتتاح نمایشگاه دائمی جهاد خودکفایی صنعت ریلیمنبع:مهر