ارتش در تمامی حوادث و طرح های مردم یاری، نوک پیکان خدمت رسانی است | خبرگزاری بسیج پرس