ارتباط تصویری سی و چهارمین اجلاس آموزش و پرورش با رهبر انقلابمنبع:مهر