ارتباط تصویری رهبر انقلاب بامسئولان قضایی به‌مناسبت روزقوه قضائیهمنبع:مهر