فرم ارتباط با ما فرماندهی

  • کلیه اطلاعات شما نزد ما به صورت محرمانه محفوظ است. در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد.
  • در صورتی که درخواست شما مرتبط به یکی از نواحی مقاومت بسیج است نام ناحیه یا منطقه را وارد نمایید
  • در صورتی که درخواست شما مرتبط به یکی از پایگاه های مقاومت بسیج است نام پایگاه را وارد نمایید
  • در صورت انتقادات، پیشنهادات و... اطلاعات شخص و زمان و محل رویداد به صورت دقیق تکمیل گردد.