سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به عنوان آخرین سال تحصیلی قرن شاهد بروز وقایع و رخدادهایی است که ‏بیش از پیش نیازمند تأمل، بازاندیشی و بازنگری است.منبع:مهر